LUCKY LUKE TẬP 7 - RƯỢU BỔ THẦN KỲ CỦA BÁC SĨ DOXEY