Dragon Ball Hồi Piccolo - Tập 1

Phần đầu của hồi Piccolo là Đại hội võ thuật lần thứ 22, mà tại đây chúng ta gặp 2 nhân vật mới là Tien Shinhan và Chaozu0 nhận xét :

Post a Comment